CEBİR GİYİM SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. KURUMSAL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI 

Doküma

n Bilgileri 

Doküman Adı:

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Doküman İlgisi:

Kişisel Verilerin Korunması Politikasının amacı, Cebir Giyim Ve Kuyumculuk San.

Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından kişisel verilerin korunmasına yönelik süreçlerin planlanması ve bu konuya ilişkin uygulanacak esasların belirlenmesidir.

Yayınlanma Tarihi:

10.11.2022

Versiyon No:

1                    www.akkasgroup.com

Referans / Gerekçe:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu ve sair mevzuat

Onay Merci:

Cebir Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti

. Yönetim Kurulu

 

 

1. AMAÇ                   www.akkasgroup.com

Her bireyin kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı Anayasa’dan doğan

kutsal bir haktır. Cebir Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak bu hakkın

gereklerini yerine getirmeyi en değerli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Bu

nedenle kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesine ve korunmasına

önem veriyoruz.

 

Kurumsal Kişisel Verilerin Korunması Politikası da kişisel verilerin korunmasına verdiğimiz

önemin bir sonucu olarak kişisel verileri işlerken ve korurken temel aldığımız ilkeleri ve

uyguladığımız prosedürleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

2. KAPSAM

Politika Cebir Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yönettiği bütün kişisel

veriler verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin

parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,

muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,

devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının

engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

 

Politika Cebir Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti’nin ortaklarının, yetkililerinin,

müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçi yetkililerinin ve çalışanlarının, ve üçüncü kişilerin

işlenen tüm kişiselverilerine ilişkindir.

 

Cebir Cebir Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti  Politika’yı mevzuata ve Kişisel Verileri

Koruma Kurumu’nun kararlarına uyum ve kişisel verilerin daha iyi korunması amaçlarıyla

değiştirebilir. 

 

3. TANIMLAR

Kısaltma

Tanım

Alıcı Grubu 

 

 

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi. 

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme

 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. 

 

İlgili Kişi

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

 

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.    www.akkasgroup.com

Kanun/KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

 

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Veri Envanteri

 

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter. 

 

 

 

Kişisel Verilerin

İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,

aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

 

Özel Nitelikli Kişisel

Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

 

Periyodik İmha

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

 

Politika

 

Kişisel Verilerin Korunması Politikası   www.akkasgroup.com

 

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. 

 

 

Veri Sorumlusu

 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. 

 

 

4. GENEL İLKELER             www.akkasgroup.com

Cebir Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.  her yeni kişisel veri işlemeyi gerektiren

iş akışının hazırlık aşamasında işlenecek verilerin aşağıdaki ilkelere uygunluğunu denetler.

Uygun bulunmayan iş akışları hayata geçirilmez. 

Cebir Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti  kişisel verileri işlerken;

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyar.
 • Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olduğundan emin olur.
 • İşleme amacının belirli, açık ve meşru olmasına dikkat eder.
 • İşlenen verinin işlenme amacıyla bağlantılı olduğunu, işlenilmesi gerektiği kadarıyla

sınırlı işlendiğini ve ölçülü olduğunu kontrol eder.

 • Verileri ancak ilgili mevzuatta öngörörülen veya işlenme amacı için gerekli olduğu kadar

muhafaza eder, işlenme amacı ortadan kalktığında imha eder. 

 

 

5. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Cebir Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.  (i) kişisel verilerin hukuka aykırı olarak

işlenmesini önlemek, (ii) kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, (iii)

kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye

yönelik gerekli hertürlü teknik ve idari tedbirleri alır. 

 

5.1. Teknik Tedbirler

 1. Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

 

 1. Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik

önlemleri alınmaktadır.

 

 1. Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

 

 1. Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

 

 1. Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

 

 1. Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri

alınmaktadır.

 

 1. Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği

sağlanmaktadır.

 

 1. Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

 

 1. Kişisel veriler yedeklenmekte  ve  yedeklenen  kişisel verilerin  güvenliği  de

sağlanmaktadır.

 

 1. Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de

yapılmaktadır.

 

 1. Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

 

 1. Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

 

 1. Şifreleme yapılmaktadır.

 

5.2. İdari Tedbirler                 www.akkasgroup.com

 1. Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

 

 1. Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları

yapılmaktadır.

 

 1. Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar

hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

 

 1. Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.  

 

 1. Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

 

 1. Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

 

 1. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri

kaldırılmaktadır.

 

 1. İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

 

 1. Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

 

 1. Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

 

 1. Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

 

 1. Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

 

 1. Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

 

 1. Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

 

 1. Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve

uygulanmaktadır.

 

 1. Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli

olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

 

 1. Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı

sağlanmaktadır.

 

6. İLGİLİ KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARI      www.akkasgroup.com

İlgili kişi, Cebir Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti’ye başvurarak aşağıda yer

alan konularda talepte bulunabilir: 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme, 

 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme, 

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok

edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel

verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde

zararın giderilmesini talep etme. 

 

7. İHLAL BİLDİRİMLERİ

Cebir Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti. çalışanları, KVKK hükümlerini ve/veya

Politika’yı ihlal ettiğini düşündüğü iş, eylem veya olguyu Yönetime raporlar. Yönetim  bu

ihlal bildirimi akabinde gerekli görmesi halinde toplanır ve ihlale ilişkin bir eylem planı

oluşturur.

 

İhlal, kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafa elde edilmesi yoluyla

gerçekleşmişse, Yönetim Kurul’un 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararı kapsamında bu

durumu 72 saat içerisinde ilgilisine ve Kurul’a bildirir.

 

8. DEĞİŞİKLİKLER          

Politika üzerindeki değişiklikler Yönetim tarafından hazırlanır ve

Cebir Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Güncellenen

Politika çalışanlara e-posta yolu ile gönderilebilir veya internet sitesi üzerinde yayınlanır.

 

9. YÜRÜRLÜK TARİHİ

Politika’nın işbu versiyonu 10.11.2022 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak

yürürlüğe girmiştir.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası
sayfamızdan erişebilirsiniz.